Съобщение

10 март, 2021

Уважаеми родители,
Информирам Ви, че към 10.03.2021 г. в ДГ № 50 „Зайчето Куики“ има един служител, който е с положителен PCR тест за COVID-19. Групата, в която работи служителят не е поставена под карантина, тъй като следваме „Алгоритъм за действие при случай на COVID-19 в образователна институция“ и указания на СРЗИ.
Нямаме информация за деца, заразени с COVID-19.
При нови случаи и при необходимост, ще продължаваме да Ви държим информирани.
Пазете се здрави!
Директор на ДГ № 50
/Р. Алексиева/

Покана

16 февруари, 2021

ДО
ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ГРУПИТЕ
ЗА УЧАСТИЕ В СЪБРАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ
ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ДГ № 50
ПОКАНА
За подпомагане развитието и граждански контрол на управлението на ДГ № 50 „Зайчето Куики“ и в изпълнение на чл. 7, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от Министерство на образованието и науката, обн. ДВ. бр. 75 от 27.09.2016 г., предстои създаването на Обществен съвет към ДГ № 50 „Зайчето Куики”.
Вярвайки в общия ни стремеж за постигане на устойчивост в развитието на образователни политики на детската градина и създадените традиции за съвместна работа с родителите, Ви каня на 04.03.2021 г. от 17:30 ч. в Музикалния салон на ДГ № 50 „Зайчето Куики”, ул. „Осогово“ № 1, за провеждане на събрание на родителите при следния ДНЕВЕН РЕД:
- Запознаване с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата – функции и организация на работата на Обществения съвет.
- Избор на членове и резервни членове на Обществения съвет към ДГ № 50 „Зайчето Куики”.
Правомощията на Обществения съвет са оповестени на сайта на ДГ №50 „Зайчето Куики“.
Разчитам на активното Ви участие в дейностите, определящи съдбата на децата ни.
Директор на ДГ № 50
/Р. Алексиева/

На вниманието на родителите

16 ноември, 2020

На вниманието на родителите на децата от ясла, първа и втора група

Уважаеми родители,

Прилагам заявление за отсъствие на децата, които ще си останат вкъщи за периода на обявената извънредната епидемична обстановка. Служебно я,I,II гр.

Моля изпращайте заявленията на eл. поща: dg50@abv.bg

Заявлението важи за периода на обявената извънредната епидемична обстановка. 

На вниманието на родителите на децата от Трета и Четвърта група, подлежащи на задължително предучилищно образование.

Уважаеми родители,

Прилагам заявление за отсъствие на децата, които ще си останат вкъщи за периода до 31.12.2020 г.   Служебно ПГ

Моля изпращайте заявленията на eл. поща: dg50@abv.bg

Отсъствията на децата от подготвителните групи в училища и детски градини за периода от 13.11.2020 г. до 31.12.2020 г. са допустими по желание на родителите след писмено уведомление до директора.

Прилагам заповед на МОН :  Stolichna_obstina

Алгоритъм за действие при случай на COVID-19 в образователна институция

23 октомври, 2020

Уважаеми родители,
Във връзка с установени случаи на COVID-19 на родители на деца от детската градина, Ви информирам, че според Насоки за работа на детските градини в условията на COVID-19 през учебната 2020/2021 година и указания и заповеди на МЗ и Столичната РЗИ, Ви информирам следното:
- при установен случай на служител на детската градина се поставя под карантина групата и контактните от първа линия;
- при установен случай на родител на дете, семейството остава под карантина, а персонала и децата в съответната група са контактни от втора линия, което не налага карантинирането им;
- тестването на контактни лица от първа линия става само по препоръка на личен лекар или Столичната РЗИ;
Допълнително прилагаме Алгоритъм за действие при случай на COVID-19 в образователна институция, получен от СРЗИ.

2020-10-23-Алгоритъм – последен вариант
Бъдете здрави!

Родителски срещи октомври 2020

5 октомври, 2020

График за провеждане на родителски срещи в ДГ № 50 „Зайчето Куики“

13.10.2020 II „в“ група 17:00 часа

 

13.10.2020 I ранновъзрастова група 17:00 часа

 

13.10.2020 Яслена група 17:00 часа

 

14.10.2020 I „а“ група 17:00 часа

 

14.10.2020 I „б“ група 17:00 часа

Уважаеми родители,

При подходящи метеорологични условия, родителските срещи ще се проведат на двора на детската градина.

Молим Ви да носите лични предпазни средства.

Желателно е присъствието на член от семейството на всяко дете.

С уважение,

Директор на ДГ № 50

/Р. Алексиева/

Съобщение

2 октомври, 2020

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че:
- Карантината на Яслена „А“ група приключва на 05.10.2020 г. и децата могат да започнат да посещават от 06.10.2020 г. /вторник/;
- Карантината на Първа „В“ група /ранновъзрастова/ приключва на 07.10.2020 г. и децата могат да започнат да посещават от 08.10.2020 г. /четвъртък/;
- Карантината на Първа „А“ група приключва на 04.10.2020 г. и децата могат да започнат да посещават от 05.10.2020 г. /понеделник/;
Поради удължаване на болничните на част от персонала, сме създали организация за работа, чрез заместване на отсъстващия персонал.

Във връзка с постъпили запитвания относно провеждането на допълнителни образователни дейности, Ви информираме, че се изготвя график, който да бъде съобразен с Насоки за работа на детските градини за учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19 и няма да стартират на 05.10.2020 г. Когато имаме готовност, ще бъдете информирани.

Относно отсъствията в условията на COVID-19

27 септември, 2020

Уважаеми родители,

За периода на въведената извънредна епидемиологична обстановка, родителите на децата, за които предучилищното образование не е задължително, децата от ясла, първа и втора група, попълват заявления, в които посочват периода на отсъствие на децата им по семейни причини, или представят медицински документ, оправдаващ отсъствието на детето от детска градина  по препоръка на здравните власти. Броят на отсъствията е неограничен.

За децата, за които предучилищното образование е задължително, децата от трета и четвърта група, допустимият брой отсъствия по семейни причини за една учебна година е 20.

За децата, за които предучилищното образование е задължително, децата от трета и четвърта група, но присъствието им е невъзможно или не е целесъобразно по здравословни причини (самите те са със заболявания, които не позволяват посещаване на детска градина или техните родители/настойници попадат в  рискова група за COVID-19), родителите могат да изберат самостоятелна организация. В този случай, за да могат децата да бъдат включени в самостоятелна организация на предучилищното образование, родителите подават заявление до директора на детската градина съгласно изискванията на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование.

Директор на ДГ № 50

/Р. Алексиева/

Важно съобщение!

24 септември, 2020

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че след установения на 21.09.2020 г. положителен PCR тест на човек от персонала на ДГ № 50 „Зайчето Куики“, на целия персонал в детската градина бяха направени индивидуални PCR тестове и бяха установени положителни проби. За резултатите сме информирали Столичната РЗИ и сме получили следните указания:
1. По изискване на СРЗИ сме предоставили списъци с контактните деца;
2. Лицата с положителен PCR тест, остават под 14- дневна карантина и се връщат на работа след отрицателен тест за COVID-19;
3. Контактните деца остават под 14-дневна карантина.
Поради карантиниране на персонала, в детската градина няма да се приемат деца от Яслена „А“ група до 05.10.2020 г. вкл., Първа ранновъзрастова група до 07.10.2020 г. вкл., Първа „А“ група до 07.10.2020 г. вкл.
Поради неподходящи метеорологични условия се отменят родителските срещи планирани за 24.09.2020 г., 25.09.2020 г. и 28.09.2020 г. При възможност, ще бъдат проведени в началото на м. Октомври.

Важна информация за родителите на децата от ДГ № 50

22 септември, 2020

Уважаеми родители,

В ДГ № 50 има двама служители от Яслена „А“ група, с положителни PCR проби за COVID-19.
Съгласно Насоки за работа на детските градини през учебната 2020/2021 г. в условията на COVID-19 считано от днес 21.09.2020 г.,Яслена „А група се поставя под 14-дневна карантина.  Предоставили сме в СРЗИ списък на контактните лица и ще бъдете инструктирани за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето. Поради карантиниране и на персонала, децата в Яслена „А“ група ще бъдат приемани от 05.10.2020 г.

Директор на ДГ № 50 /Р. Алексиева/

Родителски срещи септември 2020 год.

9 септември, 2020

График за провеждане на родителски срещи в ДГ № 50 „Зайчето Куики“ за учебната 2020/2021 година

Дата Група Час
16.09.2020 IV „а“ група 17:00 часа
16.09.2020 IV „б“ група 17:00 часа
17.09.2020 II „а“ група 17:00 часа
17.09.2020 II „б“ група 17:00 часа
18.09.2020 III „а“ група 17:00 часа
18.09.2020 III „б“ група 17:00 часа
24.09.2020 II „в“ група 17:00 часа
24.09.2020 I „а“ група 17:00 часа
25.09.2020 I „б“ група 17:00 часа
25.09.2020 I ранновъзрастова група 17:00 часа
28.09.2020 Яслена група 17:00 часа

 

Уважаеми родители,

При подходящи метеорологични условия, родителските срещи ще се проведат на двора на детската градина.

Молим Ви да носите лични предпазни средства.

Желателно е присъствието на член от семейството на всяко дете.

С уважение,

Директор на ДГ № 50

/Р. Алексиева/