Правилник за организиране на дейността при ДГ 50

27 май, 2022

Правилник-за-дейността

План по БДП за учебната 2021/2022 г.

26 февруари, 2022

План БДП 2021/2022 г.

Протокол от проведен конкурс по документи за допълнителни образователни дейности през учебната 2020/2021 год.

4 август, 2020

Протокол ДОД

Бюджет

11 май, 2020

Отчет бюджет 1-во тримесечие 2022

Бюджет 2021

Отчет 4-то тримесечие 2021

Бюджет 2020

Бюджет 2019

Административни

15 септември, 2015

 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА  №50 „ЗАЙЧЕТО КУИКИ”

ГРАД СОФИЯ, РАЙОН “ВЪЗРАЖДАНЕ”

ТЕЛ.:02/829-26-70, 02/ 822-91-41, odz50@dir.bg

УТВЪРЖДАВАМ:…………………….

                                                                         ДИРЕКТОР:

/Йорданка  Кръстева/

ПРАВИЛНИК 

ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

 

В ДГ № 50 „ЗАЙЧЕТО КУИКИ”

 2018/2019 УЧ.ГОД. 

ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

            Чл. 1. Правилникът за  вътрешния трудов ред  в ДГ № 50 “Зайчето Куики” се издава на основание чл. 181 от КТ и с него се урежда организацията на труда в детската градина.

Чл. 2. Правилникът конкретизира правата и задълженията на работниците и служителите и на работодателя по трудовите правоотношения.

Чл. 3. В правилника са  формулирани общите изисквания към членовете на трудовия колектив, като конкретните изисквания са определени в длъжностните им характеристики.

ГЛАВА ВТОРА

ВЪЗНИКВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Р А З Д Е Л  І

     ТРУДОВ ДОГОВОР

Чл. 4. Трудовият договор се сключва между работника или служителя и работодателя.

Чл. 5. Трудовият договор се сключва в писмена форма и се подписва от двете страни в три екземпляра.

Чл. 6. При сключване на трудов договор директорът запознава новопостъпи-лия с трудовите му задължения, произтичащи от заеманата от него длъжност.

Чл. 7. Документите, които са необходими за сключване на трудов договор:

 • Заявление до директора
 • Професионална автобиография
 • Копие от лична карта на лицето
 • Документ за придобито образование, квалификация, ПКС, научно звание и други
 • Копие от трудова книжка
 • Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след тримесечно преустановяване на трудова дейност
 • Здравна книжка
 • Свидетелство за съдимост, ако са изтекли повече от шест месеца след прекратяване на последния трудов договор
 • Заверено уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ
 • Длъжностна характеристика
 • Служебна бележка от СТМ
 • Служебна бележка за начален инструктаж
 • Препоръки

Чл. 8. Началото на изпълнението, времетраенето и съдържанието на трудовия договор се уреждат съобразно КТ.

Чл. 9. С трудовия договор се определят мястото, характера на работа и трудовото възнаграждение.

Чл. 10. Трудовите договори се сключват при условията и реда на КТ.


Р А З Д Е Л  ІІ

ПРОЦЕДУРА И МЕТОДИ ЗА ПОДБОР НА УЧИТЕЛСКИТЕ КАДРИ

Чл.11. Назначението на педагогическите кадри се извършва при спазване на КТ и Инструкция №2/29.07.1994 год. на МОН.

Чл. 12. За заемане на длъжността учител се изисква диплома за завършена степен „бакалавър”, „магистър” или „специалист”.

Чл. 13. За педагогически кадри не могат да се назначават лица, които са:

 • осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда
 • лишени от право да упражняват професията си
 • страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с Наредба на министъра на здравеопазването или  на образованието.

Чл. 14. Подборът на кадрите се извършва по документи, представени от кандидатите и събеседване с директора на детската градина.

Чл. 15. Директорът обявява свободните работни места в бюрото по труда и в РУО на МОН.

 

Р А З Д Е Л  ІІІ

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРУД ПО ТРУДОВ ДОГОВОР

Чл. 16. Допълнителен труд в детската градина може да се извършва, като се спазват разпоредбите на Кодекса на труда в Раздел ІХ на Глава пета.

Чл. 17. Трудовото възнаграждение за положен допълнителен труд се определя, като се спазват изискванията на Глава дванадесета , Раздел ІІІ на Кодекса на труда.

 

Р А З Д Е Л  ІV

ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Чл. 18. Предмет на изменение на трудовия договор може да бъде всяка договорна клауза с писмено съгласие между страните.

Чл. 19. Директорът може едностранно да увеличава трудовото възнаграждение на работника или служителя.

Чл. 20. При изменение на трудовото правоотношение се спазват разпоредбите на чл. 118 и чл. 119 от КТ.

 

ГЛАВА ТРЕТА

 

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ  ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

 

Р А З Д Е Л  І

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИРЕКТОРА

Чл. 21. Директорът е длъжен  да осигури на педагогическия и непедагогическия персонал необходимите условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която са се уговорили.

Чл. 22. Директорът е длъжен  да пази достойнството на работника и служителя по време на изпълнение на трудовото правоотношение.

Чл. 23. Директорът е длъжен  да изплаща в установените срокове възнаграждението за извършена работа.

Чл. 24. Директорът е длъжен  да осигурява условия на педагогическите кадри да повишават професионалната си квалификация в организирани форми и чрез самоподготовка.

Чл. 25. Директорът:

 • Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на ДГ № 50 „Зайчето Куики”
 • Спазва и прилага изискванията на МОН за организация на предучилищното образование.
 • Осигурява безопасни условия на възпитание, обучение и труд
 • Представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва  договори с юридически и физически лица по предмета на дейност
 • Разпорежда се с бюджетните средства
 • Сключва и прекратява договори с учители и работници
 • Организира приема на деца съгласно всички инструкции на Столична община – Дирекция „Образование”
 • Подписва и подпечатва документи и съхранява печата на детската градина
 • Съдейства на компетентните органи за установяване на допуснати нарушения
 • Контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната документация
 • Изготвя поименно щатно разписание на длъжностите и работните заплати.

Чл. 26. Като председател на педагогическия съвет, директорът отговаря за изпълнението на решенията му.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОРА

Чл. 27.  Заместник директорът подпомага дейността на директора, като организира и контролира:

 • Работата на педагогическия персонал в детската градина.
 • Воденето и съхранението на задължителната учебна документация.
 • Снабдяването на детската градина с необходимата организационна техника.
 • Изпълнението на текущите и основни ремонти, разширяването и обогатяването на    материално-техническата база.

Чл. 28. Заместник директорът осигурява:

 • Задължителната учебна документация в детската градина и носи отговорност за съхраняването й.
 • Възпитателно-образователния процес с необходимите учебници, учебно-технически средства, пособия, след съгласуване с учителите и директора.
 • Изпълнението на изискванията по противопожарна охрана (ППО) и здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ).
 • Дейността на детската градина при природни бедствия и крупни производствени аварии.

Чл. 29. Подпомага директора при изготвяне на договори, проекти и документация във връзка с цялостната дейност на детската градина.

Чл. 30. Участва в разработването на: бюджета, щатното разписание, вътрешната нормативна уредба, свързана с организацията на работната заплата.
Чл. 31.  Подпомага директора при решаване на социално-битови проблеми на служителите..
Чл. 32.  Спазва всички задължения при изпълнение на възложената работа.
Чл. 33. Спазва Правилника за вътрешния трудов ред.
Чл. 34. При необходимост е на разположение и в извънработно време.
Чл. 35. Спазва фирмения стил на обличане и поддържа приличен външния си вид.
Чл. 36. Познава и спазва вътрешната нормативна уредба на детската градина – инструкциите за безопасна работа, критериите за добро общуване, процедурите за ефективноосъществяване на дейността и др.
Чл. 37. Повишава професионалната си квалификация.

 

Р А З Д Е Л  ІІ

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ

 

Чл. 38. Всеки служител в детската градина е длъжен да изпълнява трудовите си задължения точно и добросъвестно, като спазва процедурата по превенция на насилието, приета на педагогически съвет. При установяване на насилие:

 • ДЕТЕ-ДЕТЕ: служителите на ДГ № 50 използват предвидените дейности за решаване на възникналия проблем, разговарят с родителите на агресивното дете. След изчерпване на всички предвидени действия в групата, за извършването на които директорът е уведомен, при нерешаване на проблема, той разговаря с родителите на агресивните деца и ги насочва към консултация с психолога на детската градина. /консултиране и психотерапия на деца/.
 • СЛУЖИТЕЛ-ДЕТЕ: родители или други служители от ДГ № 50 уведомяват директора на детската градина. Той изисква писмени обяснения от служителя, който е приложил насилие и действа съгласно разпоредбите на КТ.
 • РОДИТЕЛ-ДЕТЕ: учителите или мед. сестри в ДГ № 50 използват предвидените дейности за решаване на възникналия проблем, разговарят с родителите на потърпевшото дете, уведомяват директора на детското заведение. Директорът разговаря с родителите, при необходимост сигнализира Агенцията за закрила на детето.
 • ДЕТЕ-РОДИТЕЛ: учителите или мед. сестри на ДГ № 50 разговарят с родителите, уведомяват директора на детското заведение. Директорът разговаря с родителите с проблемни деца и ги насочва към психологическа консултация с психолога на детската градина.

 

УЧИТЕЛИ

Чл. 39. Учителят е длъжен да изпълнява основната си трудова функция – възпитание и обучение на децата в предучилищна възраст.

Чл. 40. Учителят е длъжен да спазва трудовата дисциплина и да изпълнява всички разумни изисквания на директора.

Чл. 41. Учителят е длъжен да спазва длъжностната си характеристика и да пази достойнството на институцията и личното достойнство на децата.

Чл. 42. Учителят има право да:

 • Членува в професионални организации и да взима участие в работата на регионалните и националните им органи
 • Получава информация от директора за възможностите за повишаване на квалификацията си
 • Участва в определяне на стратегията на детската градина, при разработването на комплексния план и другите планове, както и при организиране на извънучебни мероприятия в детската градина
 • Избира образователни ресурси, с които да провежда обучението през учебната година
 • Прилага концепции, методи, технологии и средства за възпитание и обучение
 • Избира организационни форми на възпитание и обучение
 • Получава информация относно състоянието на организацията в детската градина
 • Получава защита по КТ

Чл. 43. Учителят е длъжен да:

 • Опазва живота и здравето на децата
 • Изпълнява задълженията си, определени от КТ, нормативните актове в системата на образованието и длъжностната си характеристика
 • Да заключва личните си вещи на недостъпни за децата места
 • Да заключва в бюрата си всички опасни за децата  предмети
 • Да приема торта за празници и рожденни дни на децата само срещу представен сертификат за производител и срок на годност
 • Да приема натурални сокове за празници и рожденни дни на децата само след като провери срока на годност на продукта
 • Да отделя проба от донесените от родителите торта и натурален сок
 • Да предостави на мед. сестра сертификата за проверка и пробите за съхранение в хладилника
 • Да подсигури възрастен човек /пом. възпитател, мед. сестра или директор/ при необходимост да излезе от групата или извън детската градина
 • Изпълнява нормата си за задължителна преподавателска работа, определена в нормативните актове на МОН.
 • Изпълнява решенията ПС, както и препоръките на контролните органи на РУО на МОН и СО.
 • Да спазва забраната за тютюнопушене и употреба на алкохол в детската градина.
 • Повишава професионалната си квалификация

Чл. 44. Учителят не може да нарушава правата на детето, да унижава личното му достойнство, да прилага форми на психическо и физическо насилие.

Чл. 45. Учителят е длъжен лично да приема и издава децата на техните родители, а не на непълнолетни членове /братя и сестри/  на тяхното семейство.

Чл. 46. Учителят уведомява директора при отсъствие от работа по здравословни причини и представя болничен лист в двудневен срок от издаването му.

Чл. 47. При извеждането на децата извън детската градина, учителят иска разрешението на  директора за това и  представя декларации за съгласие от родителите.

Чл. 48. Учителят  съхранява дневника на групата през учебната година и точно и стриктно  го води.

Чл. 49. Забранява се на учителя да организира дейности с децата на политическа, религиозна и етническа основа.

Чл. 50. Учителите са длъжни да спазват изготвените и утвърдени от директора графици.

 

ДЕЖУРНИ УЧИТЕЛИ

 

Чл. 51. Дежурните учители са длъжни да:

 • Спазват утвърдения от директора график за дежурство
 • При заключване на детската градина да проверяват прозорците, крановете и ел. уредите
 • Да поемат грижите при инцидентно оставено дете след 19.00 ч. и да уведомяват за това директора за предприемане на съответни мерки

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ 

            Чл. 52. Всички служители от категория непедагогически персонал  са длъжни да спазват задълженията си по трудовите  правоотношения, длъжностни характеристики, ЗПУО, КТ и всички правилници на детската градина.

Чл. 53. При изпълнение на работата, за която са се уговорили, работниците и служителите са длъжни да:

 • Спазват установената трудова дисциплина и да изпълняват работата, за която са се уговорили
 • Да се явяват на работното си място в определеното за това време и да бъдат на него до края на работния ден
 • Да се явяват на работа в състояние, което им позволява изпълнение на поставените задачи
 • Забранява се употребата на алкохол и тютюнопушене по време на работния ден.
 • Уплътняват работното си време и не допускат неизпълнение на поставените задачи
 • Спазват технологическите и техническите правила за работа, спазват правилника за безопасни условия на труд и всички други нареждания на директора
 • Пазят грижливо имуществото на детската градина и  отговарят за загуби, повреди  и липси съвместно с учителите по групи
 • Пазят доброто име на ДГ № 50 и да спазват колегиалната етика, както и да не разпространяват поверителни сведения, уронващи авторитета на детската градина.
 • Съгласуват работата си и взаимно се допълват
 • Изпълняват всички други нареждания, произтичащи от нормативни актове, КТД и характера на работата
 • Съдействат на педагозите за осъществяването на учебно-възпитателния процес
 • Оставят личните си чанти в собствените си офиси на недостъпна за децата височина.

 

МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

 

Чл. 54. Мед. сестри са длъжни да предоставят на директора на детската градина длъжностната си характеристика от техния пряк работодател и да спазват определените им в нея задължения.

Чл. 55. Мед. сестри спазват всички правилници и графици в детското заведение.

Чл. 56. Мед. сестри са длъжни:

 •  Да участват в административната дейност по отношение на медицинското обслужване на децата в детската градина
 • Да организират сутрешния филтър на децата, като присъстват всяка сутрин при приема, информират се за здравословното им състояние, правят оглед на коремната и окосмената част на главата и при съмнение за заразно заболяване незабавно изолират детето и го насочват към личния лекар
 • Да наблюдават физическото развитие и определят физическата дееспособност на децата, като ежегодно отразяват данните в медицинския картон
 • Да участват в изготвянето на седмичното меню, като следят за рационалното и балансирано хранене на децата
 • Да контролират ежедневните проби от храната и хигиената в детската градина; да вписват констатациите си в протоколи за контрол на хигиената
 • Да предоставят на директора протоколите за контрол на всеки две седмици
 • Да водят задължителната документация в кухненския блок във връзка със системата за самоконтрол НАССР.
 •  Да съхраняват лична здравно-профилактична карта и имунизационен картон на всяко дете. При изписване на детето от детската градина или при напускане, мед.сестри са длъжни да предадат документите на родителите.
 • Да придружават при нужда учителите извън детската градина
 • Да поемат грижите за децата при възникване на здравословен инцидент до идването на родителя
 • Да организират долекарска помощ при децата и персонала в детската градина
 • Да поставят на видно място актуална информация във връзка с възникнали епидемии или инфекциозни заболявания в групите
 • Да заключват   медицинския кабинет винаги, когато не са в него.
 • Да държат всички медикаменти само в заключен медицински шкаф
 • Да държат личните си чанти заключени в бюрата си
 • Да контролират оставените в хладилник проби и сертификати от торти и натурални сокове, донесени от родители
 • Да  съхраняват медицинската чанта на недостъпно за децата място
 • Да спазват стриктно работното си време и да не напускат детската градина без разрешение от директора.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

 

РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ

 

Р А З Д Е Л  І

     РАБОТНО ВРЕМЕ

 

Чл. 57. Детската градина  работи през цялата година на петдневна работна седмица по дванадесет часа дневно – от 7.00 ч. до 19.00 ч.

Чл. 58. Родителите водят децата си сутрин в удобно за тях време, но не по-късно от 8.30 ч. При закъснение, предварително уведомяват учителите в групата. За деца, идващи сутрин след 8.45 ч. закуска не се запазва.

Чл. 59. Работното време на служителите в ОДЗ № 50 е както следва:

 

1. Директор

Приемно време –

Вторник

от 9.00 до 12.30 ч.

8.00 – 16.30ч.

1. Зам.-директор

-

9.00 – 17.30ч.

2. Детски учители

І-ва смяна

             ІІ-ра смяна

 

Дежурна група-график

7.30 – 13.30 ч.

12.30 – 18.30 ч.

7.00 – 19.00 ч.

3. Медицински сестри в ясла

І-ва смяна

ІІ-ра смяна

7.00 – 14.00 ч.

11.30 – 18.30 ч.

4. Помощник-възпитатели

-

8.00 – 16.30ч.

5. Помощник-възпитатели – ясла

І-ва смяна

ІІ-ра смяна

7.00 – 15.30 ч.

10.30 – 19.00 ч.

6. Пом. възпитател – коридор

8.00 – 16.30 ч.

7. Учител по музика

8.00 – 16.30 ч.

ЗНПР – 8.00 – 12.30 ч.

Понеделник

 15.30 – 17.00 ч.

8. Мед. сестри – детска градина

7.30 – 14.30 ч.

12,00-19,00ч.

9. Домакин

6.00 – 14.30 ч.

10. ЗАС и счетоводител

7.30 – 16.00 ч.

11. Кухненски персонал

6.00 –14.30 ч.

13. Перач

7.30 – 16.00 ч.

14. Работник поддръжка

6.00 – 14.30 ч.

 

Р А З Д Е Л  ІІ

ПОЧИВКИ

Чл. 60. За педагогическия персонал – от 14,00ч. до 14,30ч.

Чл. 61. За непедагогическия персонал – от 13.30 ч. до 14.00 ч.

 

Р А З Д Е Л   ІІІ

ОТПУСКИ

Чл. 62. Отпуските на педагогическия и непедагогическия персонал се определят при спазване на разпоредбите на КТ, КТД, НРВПО и подадено заявление. Платеният годишен отпуск се ползва предимно през ваканциите, както и в учебно време по график на директора, без да се нарушава педагогическата работа.

ГЛАВА ПЕТА

 

ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА

 

Чл. 63. За редовно неизпълнение на професионалните си задължения, за нарушения на трудовата дисциплина, както и за нарушение на Правилника за вътрешния ред работниците и служителите носят дисциплинарна отговорност и се наказват съгласно КТ.

Чл. 64. За нарушение на трудовата дисциплина се налагат дисциплинарни наказания съгласно Глава девета, Раздел трети на КТ.

 

ГЛАВА ШЕСТА

 

ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ. ВИДОВЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

 

Р А З Д Е Л  І

 

ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

 

Чл. 65. За вреди от трудова злополука или професионална болест, които са причинили временна неработоспособност, инвалидност или смърт на работника или служителя работодателят отговаря имуществено, съгласно разпоредбите в Глава десета от КТ.

Чл. 66. Работниците и служителите отговарят имуществено съгласно изискванията на Глава десета, Раздел втори от КТ.

 

Р А З Д Е Л   ІІ

ВИДОВЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

 

Чл. 67. Прилагането на всички видове обезщетения се извършва съгласно разпоредбите на Глава десета, Раздел три от КТ.

 

ГЛАВА СЕДМА

 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

Чл.68. Страните по трудовото правоотношение могат да сключат договор за повишаване на квалификацията на работника и служителя или за придобиване на квалификация по друга професия или специалност.

Чл. 69. Допълнителен платен отпуск за повишаване на квалификацията не се полага.

Чл. 70. След завършване на обучението и представяне на необходимия документ, трудовите отношения между страните се уреждат с трудов договор или със съответното изменение на трудовия договор.

 

ГЛАВА ОСМА

 

ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

 

Чл. 71. Трудовото възнаграждение се изплаща безкасово един път всеки месец до 30  число на текущия месец.

Чл. 72. Размерът на трудовото възнаграждение се определя, съгласно Наредба №4/20.04.2017 год. за Нормите и заплащане на труда. допълнителните възнаграждения и измененията на работната заплата се уреждат във вътрешните правила за работна заплата в детската градина.

Чл. 73. Педагогическият персонал получава еднократно допълнително тгрудово възнаграждение за постигнати резултати от труда съгласно национална програма „Диференцирано заплащане”, съгласно Наредба №4/20.04.2017 год. за Нормите и заплащане на труда.

 

ГЛАВА ДЕВЕТА

 

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

 

Чл. 74. Работодателят е длъжен да осигури здравословни и безопасни условия на труд, така че опасностите за живота и здравето на работниците, служителите и децата да бъдат отстранени , ограничени или намалени.

Чл. 75. Работодателят разработва и утвърждава правила за здравословни и безопасни условия на труд в детската градина, които не могат да противоречат на нормативните изисквания.

Чл. 76. Всички работници и служители се инструктират и обучават по безопасни методи на работа съгласно чл. 281 от КТ.

Чл. 77. Работодателят е длъжен да предоставя всяка година безплатно работно облекло на работниците и служителите, съгласно Наредбите за представително и работно облекло и съобразно указанията на Столична община.

Чл. 78. Работодателят е длъжен да сключва договор със служба по трудова медицина за извършване на мероприятия по оценка на риска, периодични мед. прегледи на работниците и служителите, изследване на елементите на условия на труд, обучение на ГУТ и методична помощ за усъвършенстване на фирмената документация.

Чл. 79. Работодателят е длъжен да определи със заповед пропускателния режим  в ДЗ.

 

ГЛАВА ДЕСЕТА

 

СОЦИАЛНО-БИТОВО И КУЛТУРНО ОБСЛУЖВАНЕ

 

Чл. 80. Средствата за СБКО се осигуряват от работодателя.

Чл. 81. Начинът за използване и разпределение на средствата за СБКО се определя с решение на общото събрание на ДГ за срок от една календарна година.

 

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

 

Чл. 82. Прекратяването на трудовия договор се извършва при спазване на  разпоредбите на Глава шестнадесета на КТ.

Чл. 83. Закрила при уволнение ползват работници и служители съгл. чл. 333, т. 1,2,3 и 4 от КТ и работодателят може да ги уволни само с предварително разрешение от Инспекцията по труда за всеки отделен случай.

Чл. 84. Обезщетения при прекратяване на трудовите правоотношения се прилагат съгласно чл. 222 от КТ.

Чл. 85. При прекратяване на трудовото правоотношение, работникът е длъжен да възстанови сумата за неизтеклия срок на износване на работното и/или представително облекло, което е направено по поръчка и се осигурява за индивидуално използване и е със срок на износване една година, съгласно Наредба за работно облекло, приета с ПМС №10/21.01.2011 г.

 

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА

 

Р А З ДЕ Л  І

 

СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ЛИЧНИТЕ ТРУДОВИ ДОСИЕТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

 

Чл. 86. Работодателят е длъжен да оформя лично досие на всеки един работник и служител в ДГ.

Чл. 87. Личното досие съдържа следните документи:

 • Заявление за постъпване на работа с вх. №
 • Професионална автобиография
 • Длъжностна характеристика
 • Уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ
 • Служебна бележка за годност на СТМ
 • Копие от трудовата книжка, сравнено с оригинала
 • Копие от диплом за завършена степен на образование, сравнено с оригинала
 • Свидетелство за съдимост
 • Медицински прегледи, заверени от личния лекар на работника и служителя
 • Служебна бележка за проведен начален и периодичен инструктаж
 • Заявления от работника или служителя за ползване на отпуски, заведени с вх. №
 • Заповеди за ползване на отпуски
 • Други.

Чл. 88. Личните досиета на работниците и служителите се  съхраняват от  ЗАС.

Чл. 89. Достъп до личните досиета имат само директора, ЗАС и счетоводителя на ДГ.

 

Р А З Д Е Л  ІІ

 

СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ

ДАННИ В ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ

Чл. 90. Директорът на ДГ е отговорен за изготвяне на щатно разписание на работниците и служителите в началото на всяка календарна година, както и при промяната на щата, работната заплата и други.

Чл. 91. Щатното разписание съдържа следната информация:

 • № по ред
 • Трите имена на работника или служителя
 • Длъжност
 • Код по НКПД
 • Образователна степен
 • Педагогически стаж
 • Основна работна заплата
 • Общ трудов стаж
 • % за професионален опит и стаж
 • Сума за безплатна храна
 • Сума за придобито ПКС
 • Сума за работа с деца със СОП и водене на документация
 • Брутна работна заплата

Чл. 92. Щатното разписание се изготвя от ЗАС, подписва се от счетоводителя, съгласува се с кмета на района и се утвърждава от директора на ДГ.

Чл. 93. Копие от щатното разписание се съхранява при счетоводителя, районната администрация и при директора на детското заведение.

Чл. 94. Достъп до щатното разписание имат само директора, счетоводителя и ЗАС.

 

Р А З Д Е Л  ІІІ

 

СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ

ДАННИ В ЗДРАВНИТЕ ДОСИЕТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

 

Чл. 95. Директорът на ДГ е длъжен да събира и обработва здравното досие на всеки един работник и служител.

Чл. 96. Здравното досие съдържа: болнични листове и експертно решение на ТЕЛК.

/1/. Болничните листове се представят на директора в двудневен срок издаването им.

/2/. Счетоводителят или ЗАС издават вх.№ на болничния лист и заедно с необходимите документи го представят в НОИ.

/3/. Здравните книжки се презаверяват всяка година в СРЗИ и се съхраняват от работниците и служителите.

/4/. Експертните решения от ТЕЛК се представят на счетоводителя и ЗАС и се съхранявят в личното досие на лицето.

Чл. 97. Достъп до данните за здравното състояние на работниците и служителите имат директор, мед.сестра, счетоводител и ЗАС.

 

Р А З Д Е Л  ІV

 

СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ

ДАННИ В РЕГИСТЪРА НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ

 

Чл. 98. Директорът на ДГ е длъжен да води книга за регистриране на актовете за трудова злополука.

Чл. 99.  Регистърът на трудовите злополуки съдържа следните данни:

 • № и дата на декларацията
 • Вх. № на декларацията в НАП
 • Трите имена на пострадалия
 • ЕГН на пострадалия
 • Място на злополуката
 • Време на злополуката
 • № и дата на разпореждането на НАП за приемане или не приемане на злополуката
 • Последици от злополуката

Чл. 100. Регистърът на трудовите злополуки се съхранява в кабинета на директора.

Чл. 101. Достъп до данните на лицето, претърпяло трудова злополука имат директор, счетоводител и ЗАС.

 

Р А З Д Е Л  V 

СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ

ДАННИ НА ДЕЦАТА

            Чл. 102. Всяко дете, постъпило в ДГ има лично досие.

Чл. 103. Личното досие на детето съдържа следните документи:

 • Заявление за постъпване
 • Копие от акта за раждане
 • Медицинска здравно-профилактична карта
 • Имунизационен картон
 • Документи, доказващи правото му да ползва преференции при плащане на такса в ДГ
 • Медицински бележки за извинение на отсъствията му
 • Молба, парафирана от директора за отсъствие от детската градина
 • Други

Чл. 104. Учителите по групи оформят личните досиета на всички деца в групите и изискват необходимите документи.

Чл. 105. Съхраняването на документите на децата става както следва:

 • Учителите съхраняват заявлението за постъпване, копие от акта за раждане и парафираните от директора молби за отсъствие
 • Медицинската сестра съхранява медицинските бележки за здравословното състояние на децата, лична здравно-профилактична карта и имунизационен картон. При изписване на детето от детската градина или при напускане мед.сестра е длъжна да предаде документите на родителите срещу подпис.
 • ЗАС съхранява документите на децата, от които е видно какъв вид преференции ползват при заплащане на таксата в детската градина. ЗАС е длъжен да изисква от родителите актуализация на тези документи в началото на всяка учебна година.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

            §1. Работниците и служителите в ДГ имат право да образуват синдикални организации, като сами изработват и приемат свои устави и правила, организират своето управление и определят своите функции.

§ 2. Директорът съдейства и създава условия за осъществяване на дейността на синдикалните организации.

§ 3. В детската градина може да се сключва само един КТД между синдикалните организации по реда на КТ.

§ 4. Общото събрание в ДГ № 50 „Зайчето Куики” се състои от всички служители и само определя реда на своята работа.

§ 5. Общото събрание е редовно, когато на него присъстват повече от половината работници и служители и приема решенията си с обикновено мнозинство.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Този правилник се издава  на основание чл. 181 от КТ и в съответствие със съществуващата нормативна уредба.

§ 2. Разпоредбите на правилника не противоречат на нормативните актове и на КТД.

§ 3. Настоящият правилник е съобразен с разпоредбите на КТ, Законът  за предучилищно и училищно образование, Наредба 5 на МОН от 03.06.2016г. за предучилищно образование, съответните длъжностни характеристики, КТД и други.

§ 4. Директорът запознава целия колектив с настоящия правилник.

§ 5. Неизпълнението на настоящия правилник е нарушение на трудовата дисциплина. При констатиране на такова директорът определя наказанията, съгласно действащите към момента разпоредби на КТ.

§ 6. Контролът по изпълнението на този правилник се осъществява  от директора на детската градина.

§ 7. Правилникът влиза в сила от  25.09.2018 год.

 

ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ЦЯЛОСТНАТА ДЕЙНОСТ в детската градина ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018 / 2019 ГОДИНА

 

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С този правилник се уреждат:

●     организацията и ръководството на Детска градина № 50 „Зайчето Куики“

●     условията на приемане на децата;

●     правата и задълженията на персонала и родителите;

●     организацията на възпитателно-образователната работа и медицинското обслужване.

Той е изготвен в съответствие със ЗПУО, Наредба № 5/03.06.2016г. на МОН за предучилищното образование,наредбите и решенията на Столична община в областта на образованието   и всички подзаконови нормативни актове, регламентиращи дейността в детските градини на Република България. С него се уреждат всички условия за организация на цялостната дейност на детската градина, както и правата и задълженията на служителите. Разпоредбите на този Правилник не противоречат на длъжностните характеристики, валидни в системата на образованието, и имат повелителен характер.

Чл. 2. Детската градина е открита за деца от 1- до 7-годишна възраст или до  постъпването им в първи клас.

Чл. 3. Децата, навършили 7 години, които по здравословни причини не могат да постъпят в първи клас, представят документи от екип на Регионалния център за приобщаващо образование  и продължават да посещават детското заведение още една учебна година.

Чл. 4. Детската градина осигурява необходимите условия за физическо, духовно, нравствено и социално развитие на детето, гарантира неговите права, свобода и сигурност, достойнство и уважение, възпитава го в дух на мир и толерантност, приобщава го към българските традиции и културни ценности.

Чл. 5. Режимът на работа в детската градина е целодневен. В детската градина се отглеждат и възпитават деца в 11 групи – 9 градински и 2 яслени.

Чл. 6. ДГ № 50 „Зайчето Куики“ осигурява възпитание и подготовка според Държавният образователен стандарт  за предучилищно образование  и осигурява готовността на децата за училище.

Чл. 7. ДГ № 50 „Зайчето Куики“ осигурява условия за задоволяване потребностите на децата и техните родители над Държавния образователен стандарт по чужд език, спорт, танци, керамика.

Чл. 8. ДГ № 50 „Зайчето Куики“ осигурява условия за интегрирано образование и обучение на деца със специални образователни потребности.

Чл. 9. ДГ № 50 „Зайчето Куики“ носи отговорност за:

1. изпълнението на ДОС за предучилищно образование;

2. наличието на условия, гарантиращи опазване живота и здравето на децата по време на престоя им в детската градина и при организиране на образователни инициативи в извънучебна среда;

3. недопускане на дейности и прояви, които противоречат на законите в страната, ограничават правата и свободите на личността или нарушават възпитателно-образователния процес;

4. овладяване на ключовите компетентности за предучилищно образование като необходима основа за бъдещо обучение и развитие.

Чл. 10. Съгласно ЗПУО детската градина има право на:

1. Наименование, символи, седалище и официален адрес, който съответства на адреса на дирекцията ù

2. Собствен кръгъл печат

3. Банкова сметка

4. Данъчен номер и шифър по Булстат или ЕИК

5. Да определя вътрешната си организация и символи, ритуали и униформено облекло.

 

Глава втора

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕ

Раздел първи
Форми на обучение

Чл. 11. (1) Съгл.чл.14 на Нар.№5/03.06.2016 на МОН предучилищното образование се осъществява при целодневна, полудневна, почасова и самостоятелна организация.

(2) Обучението се провежда по годишно разпределение.

(3) Формата на обучение включва педагогическо взаимодействие, организирано в ситуации по направления, предвидени в ДОС.

 

Глава трета

ДЕЙНОСТИ

Раздел първи
Възпитателно-образователна дейност

Чл. 12. Възпитателно-образователната дейност в детската градина е дело на педагогическия и медицинския състав. Тя се осъществява от учителите под непосредственото ръководство и контрол на директора и при творческо изпълнение на  насоките на МОН.

Възпитанието и обучението на децата се организира и провежда в съответствие с ДОС за предучилищно образование и осигурява готовността на децата за училище.

Учебната  програма на детската градина определя структурата и обема на учебното съдържание по образователни направления. В началото и в края на всяка учебна година учителите извършват  процедури за регистриране на постиженията на всяко дете по образователни направления и отразяват в дневника резултатите и направените констатации.

В началото на всяка учебна година Педагогическият съвет определя допълнителните дейности, които детската градина предлага на родителите – като вид, цена, хорариум и фирма изпълнител.

Чл. 13. Престоят на децата се организира съобразно възрастовите особености и индивидуалните потребности, като се осигурява необходимо време за игри, занимания, хранене, сън и допълнителни  дейности. Децата се предпазват от физическа преумора, от обективни и субективни опасности.

Чл. 14. Обстановката в детската градина се организира така, че да създава възможност за свободни и достъпни зони за дейност (кътове, центрове) за самостоятелност в избора на играчки, на материали за игра и занимания. Оборудването на тези кътове за различни дейности, както и обогатяването на материалите в тях е задължение на учителите при активната помощ на родителите.

Чл. 15. Учителите сами преценяват и подбират образователните ресурси за провеждане на педагогическите ситуации, съдържанието, средствата и подходите, като стимулират познавателната активност, самостоятелността на избора и свободата на действията, богатството на въображението и умението на детето да се ориентира в динамично променящата се среда, използват многообразието на природната среда и естествено закаляващите фактори. При определяне броя от педагогически ситуации задължително трябва да спазват посочения в Наредба 5 хорариум и мотивираните промени в него, които са гласувани на ПС.

Чл. 16. Цялостната дейност се планира в годишен комплексен план, който се приема от Педагогическия съвет.

Чл. 17. Учителският екип създава програмната система, по която ще работи, и я утвърждава с решение на Педагогическия съвет.

Чл. 18. Учителите сами планират педагогическите ситуации, съдържанието, средствата и подходите, предоставят самостоятелен избор и свобода на действия на децата. Работят за развитие на уменията и ориентацията им в динамично променящата се среда, съобразно образователните изисквания.

Чл. 19. Учителите изготвят седмичното и годишно разпределение съобразно ДОС за предучилищно образование.

 

Раздел втори
Хранене

Чл. 20. (1) В детската градина се приготвя храна според изискванията за рационално, балансирано и здравословно хранене.

(2) Менюто се изработва от главния готвач, домакина и  медицинските специалисти и се одобрява от директора.

(3) Продуктите се получават всекидневно по заявка от склада от комисия: дежурен учител, медицинска сестра, готвач и домакин.

(4) Учителят или медицинската сестра удостоверява с подписа си съответствието между претеглените продукти и количеството им в требвателния лист за деня.

(5) Отговорност за влагането на продуктите, за количеството и качеството на приготвената храна, както и правилното разпределение носи главният готвач.

(6) Приемането на продуктите и придружаващите ги документи и сертификати се извършва от лично от медицинската сестра, която е първа смяна на работа. Прибирането на продуктите в складовите помещения е задължение на домакина. Негодните за консумация храни (с изтекъл срок на годност, с разкъсани опаковки или със съмнителен произход) се връщат в момента на доставянето на фирмата доставчик. Подмяна на хранителни продукти с други, невключени в менюто, се допуска само след разрешение от директора.

(7) Контрол върху цялостната организация на хранене в детската градина осъществяват директорът и медицинската сестра.

(8) От храната всекидневно се заделят проби, които се съхраняват в хладилник в продължение на 48 часа.

(9) Храната в групите се разпределя и поднася на децата от помощник възпитателите под контрола на учителите.

(10) Учителите и медицинската сестра всекидневно контролират консумирането на храната от децата.

Чл. 21. Храната от кухнята се получава само от помощник-възпитателите, както следва:

*   за сутрешна закуска – от 8,00 часа;

*   за подкрепителна закуска в 10.00 ч. – от 9.45 ч.

*   за обяд – от 11,30 часа;

*   за следобедна закуска – от 13,30 часа.

Чл. 22. Учителите и медицинската сестра следят как децата приемат различните ястия, за което информират директора и правят предложения пред главния готвач.

 

Раздел трети
Отдих на децата

Чл. 23. (1) За укрепване здравето на децата над 3-годишна възраст се организира зимен и летен отдих по желание на родителите от лицензирани фирми. Материалното осигуряване, персоналът и режимът се организират от директора на детското заведение при спазване на нормативните изисквания на МОН и СО  за организиране и провеждане на детския и ученическия отдих и туризъм

Чл. 24. Отдихът и екскурзиите на децата се финансират от родителите.

 

Раздел четвърти
Здравно-хигиенна дейност

Чл. 25. Здравното обслужване в детската градина се осъществява от медицинския състав на детската градина.

Чл. 26. Здравно-хигиенната дейност се реализира и с помощта на лекции, семинари, тренинги, предвидени в плана на медицинските сестри в детската градина.

Чл. 27. Учителите и помощник-възпитателите съвместно с медицинските  сестри се грижат за здравето на децата и тяхното закаляване.

Чл. 28. В детската градина задължително се оборудва „спешен шкаф“ за оказване на неотложна медицинска долекарска помощ.

Чл. 29. За всяко дете се води лична здравно-профилактична карта, в която се отразява здравното състояние на детето.

Чл. 30. Необходимите санитарно-хигиенни условия за правилното развитие и възпитание на децата се осигуряват от помощник-възпитателите.

 

Глава четвърта

УЧАСТНИЦИ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Чл. 31. За отглеждането на децата в детската градина се грижат следните служители, изброени по длъжности:

1. Директор;

2. Заместник директор по учебната дейност;

3.Счетоводител

4. Детски учители;

5. Учител по музика;

6. Медицински сестри;

7. Завеждащ административна  служба;

8. Домакин ;

9. Помощник-възпитатели;

10. Кухненски персонал;

11. Работник поддръжка.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

Чл. 32. (1) Детската градина работи през цялата година на петдневна работна седмица по 12 часа дневно от 07,00 до 19,00 часа.

Чл. 33. Родителите водят децата си сутрин в удобно за тях време, не по-късно от 8,30 ч. Вратите се заключват в 9,00 ч. При закъснение, предварително се уведомяват учителите в групата. За деца, идващи след 8,45 ч., закуска не се запазва.

Чл. 34. Работното време на работещите в детската градина е както следва:

Директор

Приемно време –

вторник

от 9,00 ч. до 12,30 ч.

7,30 ч.―16,00 ч.

Зам. директор

 

9.00 – 17.30 ч.

Детски учители

І смяна7,30 ч.―16,00 ч. КТ

 

ЗНПР 7,30 ч.―13,30 ч.ІІ смяна10,30 ч.―19,00 ч. КТ

ЗНПР 12,30 ч.―18,30 ч.

Помощник-
възпитатели

І смяна7,00 ч.―15,30 ч.ІІ смяна10,30 ч.―19,00 ч.Редовна смяна

 

Почивка8,00 ч.―16,30 ч.

13,30 ч.―14,00 ч.

Чистач –
администрация

Редовна смяна

 

Почивка8,00 ч.―16,30 ч.

12,00 ч.―12,30 ч.

Учител
по музика

Редовна смяна8,00 ч.―16,30 ч. КТ

 

ЗНПР 8,00 ч.―13,00 ч.

Медицинска сестра – детска градина

І смяна7,00 ч.―14,30 ч.

 

Почивка 12,00 ч.―12,30 ч.ІІ смяна11,30 ч.―19,00 ч.

Почивка 12,30 ч.―13,00 ч.

Домакин

Редовна смяна7,00 ч.―15,30 ч.

 

Почивка 12,00 ч.―12,30 ч.

Завеждащ адм. служба

Редовна смяна7,30 ч.―16,00 ч.

 

Почивка 12,00 ч.―12,30 ч.

Кухненски
персонал

Редовна смяна06,00 ч.―14,30 ч.

 

Почивка 13,00 ч.―13,30 ч.

 

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

Чл. 35. Служителите трябва да изпълняват задълженията си точно и добросъвестно.

Чл. 36. При изпълнение на работата си служителят е длъжен:

1. Да се явява навреме на работа и да бъде на работното си място до края на работното време.

2. Да се явява на работа в състояние, което му позволява да изпълнява възложените задачи и да не употребява през работно време алкохол, цигари и други упойващи вещества.

3. Да изпълнява работата си качествено.

4. Да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

5. Да изпълнява всички нареждания на работодателя.

6. Да пази грижливо имуществото, което му е поверено.

7. Да пази доброто име на детската градина, да не злоупотребява с доверието на работодателя, както и да не разпространява поверителни сведения.

8. Да спазва вътрешните правила, приети в детската градина.

9. Да изпълнява и всички други задължения, които произтичат от нормативните актове, от колективния трудов договор, от трудовия договор, от длъжностната характеристика и от характера на работата.

10. Абсолютно се забранява оставянето на децата сами, без контрол от възрастен човек. При ползване на регламентирана почивка или друга служебна заетост на учителите отговорността за живота и здравето на децата се поема от помощник-възпитателите.

Чл. 37. Учителят е длъжен:

1. Да изпълнява определените му в длъжностната характеристика задължения, Кодекса на труда и други нормативни документи.

2. Да опазва живота и здравето на децата по време на престоя им в детската градина.

3. Да повишава системно професионалната си квалификация.

4. Да общува и провежда възпитанието и обучението на децата на книжовен български език.

5. Да изпълнява предписанията и препоръките на органите, които осъществяват методическа дейност и контрол в системата на образованието.

6. Да изпълнява нарежданията на директора.

7. Да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа, определена с Наредба № 5/14.05.2002 г. за нормите за ЗПР, и нормативите за численост на персонала в системата на народната просвета.

8. Учителят е длъжен да бъде на работното си място с облекло, подходящо за заеманата длъжност.

Чл. 38.  Учителят не може да нарушава правата на детето, да унижава личното му достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие върху него.

Чл. 39. Учителят няма право да ползва мобилен телефон по време на занимания с децата, както и по време на педагогически съвет и съвещания.

Чл. 40. Задължения на директора:

1. Директорът е длъжен да осигури на служителите нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за което се е уговорил, като им осигури:

•    Работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение.

•    Работно място и условия в съответствие с характера на работата.

•    Безопасни условия на труд.

•    Указания за реда и начина на изпълнение на задачите, включително запознаване с длъжностните характеристики, с Правилника за вътрешния трудов ред и с Правилника за здравословни и безопасни условия на труд.

Чл. 41. Директорът е длъжен да изплаща в установените срокове  уговореното трудово възнаграждение за извършена работа на всеки служител.

Чл. 42. На служителите строго се забранява:

1.  Напускане на работното място преди изтичането на работното време без разрешението на директора.

2.  Промяна в смените на учителите без знанието и разрешението на директора.

3.  Служителите нямат право да накърняват човешките и гражданските права на детето, да унижават личното му достойнство, да прилагат форми на физическо насилие върху неговата личност.

4.  Да носят оръжие и опасни за живота и здравето на децата предмети.

Чл. 43. Всички служители са задължени да спазват професионална и колегиална етика.

Чл. 44. За виновно неизпълнение на професионалните задължения и нарушения на трудовата дисциплина всички служители носят дисциплинарна отговорност и се наказват съгласно КТ.

 

Раздел първи

Учители

Чл. 45. (1) Учителят организира и провежда образователната и възпитателна работа  с децата от поверената му група.

(2) Създава условия за овладяване на образователното  съдържание.

(3) Има право на свободен избор на методи на преподаване и носи отговорност за резултатите от работата си.

(4) Отговаря за състоянието на помещенията, в които работи и мотивира децата и родителите им за опазването и обогатяването на материалната база.

(5) Административните органи и обществеността оказват помощ и съдействие на учителите за провеждане на ефективна възпитателна и образователна дейност.

(6) Учителите организират и провеждат родителските срещи в групите.

Чл. 46. Учителят има право да:

(1) Провежда научно-теоретична и практико-експериментална педагогическа дейност.

(2) Повишава образованието и квалификацията си, да придобива квалификационни и научни степени.

(3) Членува в професионални организации и взема участие в работата на регионалните и националните им органи.

(4) Дава мнения и прави предложения по дейността на детската градина до административните органи в системата на образованието.

(5) Получава информация за възможностите за повишаване на професионалната си квалификация от директора на детската градина, РУО и от МОН.

 

Раздел втори
Деца

Чл. 47. Децата в детската градина се отглеждат, възпитават и обучават при условия, които гарантират:

1) равен старт и възможности за физическо, духовно и социално развитие;

2) техните права, свобода и сигурност;

3) зачитане на достойнството им, уважение и любов към детето;

4) възпитание в дух на разбирателство, мир  и етническа толерантност;

5) приобщаване към националните традиции и културните ценности;

6) обучение в принципите на демократичното гражданство и уважение към различията.

 

ПРИЕМ НА ДЕЦАТА

Чл. 48. (1) В детската градина се приемат деца на основание на Наредбата за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските групи на територията на Столична община, приета с решение на СОС. на общината.

(2) При приемането на децата родителите предоставят комплект медицински документи, изготвени от личния лекар и съобразени с изискванията на РИОКОЗ, имунизационен паспорт и лична здравно-профилактична  карта.

(3) В детската градина постъпват деца със специални образователни потребности (СОП) или хронични заболявания по ред, определен в наредбата на СОС.

(4) Децата могат да отсъстват от детската градина само поради заболяване или при подаване на заявление до директора за отпуск по семейни причини. Децата, посещаващи подготвителната група, могат да отсъстват по домашни причини само по време на обявените от министъра на образованието и науката ваканционни дни. За всички деца от детската градина максималният срок на отпуск по домашни причини не може да бъде по-дълъг от един месец в рамките на една учебна година.

Чл. 49. Всекидневният прием на децата се извършва от 7,30 ч. до 8,30 ч. Ако се налага, родителите могат да водят децата си и след този час, но закусили и след като предварително са уведомили учителите. Сутрешният медицински филтър е задължителен. Предаването и приемането на децата става лично между учителя и родителя. След 9,00 ч. входовете се заключват.

Чл. 50. Воденето и вземането на децата от детската градина трябва да е съобразено с работното ù време.

Чл. 51. Воденето и вземането на децата от детската градина се извършва от родителите на детето или лица, упълномощени писмено от родителите.

Чл. 52. Ако детето не е доведено до 8,30 ч., а е присъствало предния ден и родителите не са уведомили учителите, за деня се води  присъствие и се начислява такса, а храната му се разпределя между другите деца. Родителите могат да имат претенции за броя на присъствените дни на детето само ако са представили по утвърдения ред и в посочения срок документ за отсъствие. Учителите лично изчисляват присъствията за месеца на всяко дете и нанасят данните в дневника на групата, за верността на които се подписват. Това се извършва само след точно приключване на дневника за съответния месец и сравняването му със заповедната книга за храна.

Чл. 53. Децата от детската градина се отписват:

1)  по желание на родителите;

2)  при постъпване в първи клас;

3)  при уронване авторитета на детската градина от родителите.

Чл. 54. Родителите са длъжни да се явяват в детската градина, когато важни причини налагат това или бъдат поканени от учителя или директора.

 

ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ

Чл. 55. Родителите на децата, които посещават детската градина, заплащат такса, определена с решение на Столичен общински съвет и в рамките на предвидените в ЗМДТ стойности. Родителите, които имат право на намаление на таксата, представят в детската градина декларация за основанието, придружена с удостоверение за семейно положение, издадено от районна администрация, протокол от ТЕЛК за призната инвалидност или уверение от ВУЗ за редовни студенти. Тези документи се съхраняват в папка досие при ЗАС.

Чл. 56. Таксите се заплащат при касиера на детската градина в началото на месеца до десето число на текущия месец. След 10-о число деца с неплатени такси се отстраняват до заплащане на дължимите суми. Задлъжнелите такси се утежняват със законно установената за страната лихва по вземанията.

Чл. 57. В детската градина могат да се извършват допълнителни педагогически услуги по желание на родителите срещу заплащане, съобразно интересите и потребностите на децата. Включването на дете в групите за тези дейности се извършва след писмено заявено желание от страна на родителя.

 

Глава пета

УПРАВЛЕНИЕ

Раздел първи

Орган за управление на детската градина

Чл. 58. (1) Орган за управление на детската градина е директорът. Директорът:

1) организира, контролира и отговаря за цялостната дейност;

2) спазва и прилага държавните образователни стандарти;

3) осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд;

4) представлява институцията пред органи, организации и лица, сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;

5) съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, целесъобразното и икономичното разпореждане с бюджетните средства;

6) сключва и прекратява трудови договори по реда на Кодекса на труда;

7) обявява свободните работни места в Бюрото по труда и в Регионалния инспекторат по образованието в 3-дневен срок от овакантяването им;

8) награждава и наказва учители и служители в съответствие с Кодекса на труда, ЗПУО и с този правилник;

9) организира приемането на деца, както и обучението и възпитанието им в съответствие с държавните образователни стандарти;

10) подписва и подпечатва документите за преместване на децата, издава удостоверения за завършена подготвителна група и съхранява печата на детската градина;

11) контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната документация и съхранява учебната документация;

12) осигурява условия за здравно-профилактичната дейност в детската градина;

13) разпределя децата по групи, съгласно нормативните изисквания;

14) изготвя длъжностно разписание и утвърждава поименно щатно разписание на длъжностите и работните заплати.

(2) Директорът на детската градина е председател на Педагогическия съвет и осигурява изпълнение на решенията му.

(3) Директорът предприема мерки за предотвратяване на форми на дискриминация в детската градина.

(4)  При отсъствие на директора неговите функции изпълнява заместник директора на детската градина.

 

Раздел втори
Педагогически съвет

Чл. 59. Педагогическият съвет на детската градина като специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси:

1) приема стратегия за развитие на детската градина;

2) приема правилника за дейността на детската градина;

3) обсъжда и взема решения по резултатите от обучението;

4) определя дейностите извън ДОС и приема програми за осъществяването им.

Чл. 60. (1)Педагогическият съвет включва в състава си учителите, ресурсните учители, психолози, логопеди и др педагози.

(2) В състава на Педагогическия съвет с право на съвещателен глас могат да участват председателят на Училищното настоятелство, представител на Обществения съвет на детската градина и медицинските специалисти, които обслужват детската градина.

Чл. 61. Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на два месеца. Извънредно заседание се свиква по писмено искане до директора на най-малко 1/3 от числения състав.

(1) Решенията на Педагогическия съвет се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не по-малко от 2/3 от числения състав.

(2) Решенията на Педагогическия съвет могат да се отменят от самия съвет с квалифицирано мнозинство (2/3 от гласовете на присъстващите) или от началника на РУО на МОН.

(4) За всяко заседание на педагогическия съвет се води протокол.

(5) Всеки член на Педагогическия съвет е задължен да присъства на неговите заседания, да участва в обсъждането на въпросите, своевременно и точно да изпълнява приетите решения. Отсъствията от заседание се оправдават по реда, установен от работодателя.

(6) Всеки член на Педагогическия съвет е задължен да не допуска в работата си пряка и непряка дискриминация, основана на пол, народност, етническа принадлежност,  религия или култура.

 

Глава шеста

НАСТОЯТЕЛСТВО

Чл. 62.

(1) Настоятелство е обществен орган за подпомагане дейността на детската градина.

(2) Устройството и дейността на настоятелството се урежда съгласно разпоредбите на  Закона за юридическите лица с нестопанска цел и неговия устав.

(3) Съветът на настоятелите представя информация за дейността си при необходимост на РУО на МОН или други институции.

(4) Ръководството и служителите на детската градина подпомагат дейността на настоятелството.

(5) В началото на всяка учебна година на родителски срещи се избират родителски съвети от 3 до 5 души, членовете на които избират управителен орган на настоятелство – Съвет на настоятелите.

(6) Настоятелството е независимо доброволно обществено сдружение към детската градина.

Чл. 63. Дейността на настоятелството е насочена към обединяване усилията на родителската и друга общественост с тези на държавните и общинските органи и организации, физически и юридически лица за перспективно развитие на детската градина и за подпомагане осъществяването на държавните образователни стандарти в нея. Настоятелството подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база и се грижи за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за детската градина.

 

Глава седма

ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 64.   Детските градини, училища и обслужващите звена, които са с местно значение, се финансират  от общинския бюджет и ползват имоти, които са публична общинска собственост.

Чл. 65. Детската градина се финансира още и от дарения и предоставяне на целеви средства от физически и юридически лица.

Чл. 66. Основен вид дейност в детската градина е педагогическата.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 67. (1) При евакуация се използват всички входове и стълбища от всички (педагогически и непедагогически персонал) съгласно изработения план за евакуация.

(2) Всички външни лица са длъжни да спазват вътрешния ред и да не нарушават дейността на детското заведение.

(3) В сградата на детската градина не се допускат лица в нетрезво състояние, както и с кучета или оръжие. Не се допускат външни лица да влизат в помещенията по време на занимания, както и да пушат в района на детската градина.

Чл. 68. Персоналът на детската градина се инструктира за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и удостоверява направения инструктаж с подписите си в специални книги.

Чл. 69. (1) Инвентарът се зачислява на персонала, работещ в детската градина,  срещу подпис в инвентаризационния опис.

(2) Заповед за прекратяване на трудов договор се изготвя по указание на директора и след представяне на контролен лист, подписан от директора и ЗАС.

(3) Веднъж годишно от месец септември до месец декември се извършва инвентаризация на имуществото от комисия, назначена от директора.

Приет на заседание на Педагогически съвет на 25.09.2018 г.

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ЗА ПОВЕДЕНИЕТО НА УЧИТЕЛИТЕ,МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ, СЛУЖИТЕЛИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ

В ДГ№ 50 „Зайчето Куики ” – София

                        Етичният кодекс /ЕК/ е създаден на основание чл. 175, ал. 1,2 и 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, приет от Педагогическия съвет на проведено заседание на 25.09.2018 г. ,съгласно чл. 263, ал. 1, т. 14/ и с решение на обществения съвет от  съгласно чл. 269, ал. 1, т. 11 от ЗПУО.

 

ВЪВЕДЕНИЕ

                        Етичният кодекс на ДГ № 50 представя стандартите за етично поведение на работещите с деца и има за цел:

 1. Да утвърди основните ценности , норми и принципи на

поведение, които работещите с деца трябва да знаят и спазват в своята практика.

 1. Да укрепи авторитета  на учителите и общественото доверие в

детската градина като институция.

 1. Да утвърди стремежа и желанието на работещите с деца за

етичност в образователно – възпитателния процес.

 1. Да очертае моралните отговорности на работещите с деца:

към детето, към семейството, помежду им и към обществото.

НОРМАТИВНА ОСНОВА:

 • Конвенция на ООН за правата на детето,
 • Европейска харта за правата на детето,
 • Конституция на РБ,
 • Закон за защита правата на детето,
 • Закон за защита правата на човека,
 • Закон за предучилищното и училищното образование,
 • Държавен образователен тандарт за приобщаващо образование.

І.    ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящият кодекс определя етичните правила за поведение на учителите, медицинските сестри, служителите и работниците в ДГ № 50, София  и има за цел да повиши общественото доверие в техния морал и професионализъм, както и да издигне авторитета на детската градина като институция.

Чл.2. Настоящият кодекс има за цел да формира организационна култура, спомагаща за утвърждаването на доброто име на детската градина, както и да повишава общественото доверие в морала и  професионализма на учителите, медицинските сестри, служителите и работниците.

Чл.3.. Дейността на учителите, медицинските сестри, служителите и работниците в ДГ№ 50, София се осъществява при спазването на принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, прозрачност, отговорност и отчетност.

Чл.4. Всеки от работещите в ДГ № 50, София  е длъжен за изпълнява професионалните си задължения като:

- спазва действащото в Република България законодателство,

- спазва Конвенцията за защита правата на децата,

- осъществява действия, предлага и взема решения, водещи до елиминиране на произвола и до укрепване авторитета на детската градина като институция,

- се отнася  любезно, възпитано и с уважение към всеки, зачитайки правата и достойнството на личността и не допуска каквито и да било прояви на дискриминация,

- следва поведение, което не накърнява престижа на детската градина, както по време на изпълнение на служебните си ангажименти, така и в своя обществен и личен живот,

- осъществява дейността си компетентно, обективно и добросъвестно и се стреми да повишава личната си квалификация в интерес на работата си.

ІІ. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Работещите в  ДГ№ 50 изпълняват своите функции, като се ръководят от следните основни ценности и принципи:

Чл.5. Детството е изключително важен период от живота на човека.

Чл.6. Семейството е най-естествената среда за развитието на детето.

Чл.7. Всяко дете притежава неповторима уникалност и стойност.

Чл.8. На всяко дете е гарантирано правото на:

- свобода на изразяване на мнение,

- свобода на мисълта, съвестта и религията,

- формиране на собствени възгледи и правото да ги изразява свободно.

Чл.9. Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство методи на възпитание, физическо, психическо и друго насилие.

Чл.10. Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие.

Чл.11. Всяко дете и всяко семейство заслужават да бъдат подпомогнати да развият пълния си потенциал.

Чл.12. Във всички случаи да се защитават по най-добър начин интересите на детето.

Чл.13. Всяко дете, попаднало в риск има нужда от специална закрила за извеждането му от рисковата ситуация

Чл.14. Децата с изявени дарби се ползват от мерките за специална закрила.

Чл.15. Работещите с деца трябва да притежават определени личностни, морални и професионални качества.

 

ІІІ. ЦЕННОСТИ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

Чл.16. Базовите ценности, изповядвани от  ДГ№ 50 „Зайчето Куики“ са:

- Компетентност: учителите, медицинските сестри, служителите и работниците притежават знанията, уменията и квалификацията, необходими  за заеманата длъжност.

- Ефективност: учителите, медицинските сестри, служителите и работниците постигат максимални резултати от труда при оптимално физическо и психическо усилие и разход на ресурси.

- Отговорност и изпълнителност: учителите, медицинските сестри, служителите и работниците имат развито чувство за дълг при изпълнение на трудовите си задачи.

- Услужливост: учителите, медицинските сестри, служителите и работниците са услужливи към търсещите информация, услуги и съдействие.

-Вежливост: учителите, медицинските сестри, служителите и работниците имат устойчиво и любезно поведение.

- Честност: учителите, медицинските сестри, служителите и работниците коректно представят своята гледна точка.

- Лоялност: учителите, медицинските сестри, служителите и работниците се отнасят почтително и уважително към институцията.

- Подходящ външен вид: учителите, медицинските сестри, служителите и работниците се стремят да изглеждат по начин, съответстващ на средата, в която работят.

Чл.17. ДГ № 50 „Зайчето Куики“  се стреми към постигане на:

- Високи  резултати в образователната и възпитателна работа с децата.

- Обществено признание и създаване на привлекателна визия на детската градина.

- Полезност за обществото: подпомага обществено-икономическото развитие на страната

- Колегиални отношения: изграждане на взаимно приемливи отношения между учителите, медицинските сестри, служителите и работниците.

Чл.18. Всички учители, медицински сестри, служители и работници са длъжни да познават и да спазват:

-Специфичните за образователната система нормативни документи

-Закона за класифицираната информация

-Закона за закрила от дискриминация

-Етичния кодекс на детската градина

-Вътрешните правилници ,инструкции и инструктажи, свързани с нормалното функциониране на детската градина.

ІV. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДЕЦА, КОЛЕГИ,

РОДИТЕЛИ И ГРАЖДАНИ

Чл.19. Учителите, медицинските сестри, служителите и работниците предоставят качествени услуги, достъпни за всички, като изпълняват задълженията си безпристрастно и без предубеждение, създавайки условия на равнопоставеност на разглежданите случаи и засегнатите лица.

Чл.20. Учителите, медицинските сестри, служителите и работниците участват активно в процеса на подобряване на качеството на предлаганите услуги, като се отнасят внимателно и открито, с необходимото уважение и отзивчивост към всеки един от тях и техните искания. Те са длъжни да имат поведение, което не провокира конфликтни ситуации, а при възникването им, да се стремят към безболезнено разрешаване като контролират емоциите и реакциите си, независимо от обстоятелствата и държанието на външните лица.

Чл.21. Учителите, медицинските сестри, служителите и работниците зачитат правата на всички деца, колеги, родители и граждани, независимо от тяхната политическа, идеологическа, расова, религиозна и етническа принадлежност, като се въздържат от дискриминационни действия и показват добро възпитание, уважение и внимателно отношение към всички.

Чл.22. Учителите, медицинските сестри, служителите и работниците са длъжни да изпълняват своите задължения законосъобразно, своевременно и точно, добросъвестно и безпристрастно. Те са длъжни да предоставят необходимата информация при спазване на действащото законодателство.

Чл.23. Учителите, медицинските сестри, служителите и работниците са длъжни да опазват данните и личната информация, станали им известни при или по повод на изпълнение на служебните им задължения.

Чл.24. Учителите, медицинските сестри, служителите и работниците отговарят на поставените им въпроси и изпълняват поставените им задачи, съгласно длъжностната им характеристика, като при необходимост пренасочват проблема  към съответното компетентно лице.

Чл.25.

1. В своите колегиални взаимоотношения учителите, медицинските сестри, служителите и работниците се ръководят от принципите на лоялност, взаимно уважение, сътрудничество и йерархична подчиненост.

                     2. Учителите, медицинските сестри, служителите и работниците нямат право да уронват доброто име или да поставят под съмнение професионализма на колегите си чрез неуместни изказвания или действия.

3. Недопустимо е отправянето на обиди между учителите, медицинските сестри, служителите и работниците, както и дискриминационни прояви в отношенията помежду им.

Чл.26. Учителите, медицинските сестри, служителите и работниците са длъжни да помагат на колегите си за изпълнение на техните служебни задължения в рамките на своята компетентност и функции.

Чл.27. При възникване на спорове между колеги, същите следва да се решават в рамките на добрия тон, като е недопустимо това да става в присъствието на външни лица.

Чл.28. В отношенията си с колегите, учителите, медицинските сестри, служителите и работниците са длъжни да проявяват уважение и коректност, като не допускат поведение, което нарушава и накърнява достойнството и правата на личността.

Чл.29. Със своето лично поведение и чувство за отговорност учителите, медицинските сестри, служителите и работниците трябва да дават пример на останалите си колеги, а ръководството и директора – на своя екип.

Чл.30. Учителите, медицинските сестри, служителите и работниците се отнасят с децата, техните родители и гражданите с нужното уважение, като не накърняват достойнството им, не създават конфликти, не нарушават правата им и не ги дискриминират.

 

V. ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

Чл.31. Учителите, медицинските сестри, служителите и работниците подпомагат ръководството на детската градина, проявявайки висок професионализъм, безпристрастност и активност, както при  провеждането на политиката на Министерство на образованието и науката, така и при осъществяването на  правомощията на ръководството.

Чл.32. При изпълнение на своите задължения учителите, медицинските сестри, служителите и работниците се проявяват  лоялно поведение и почтеност в действията си, като създават увереност у ръководството, чиято дейност подпомагат, че може да им се довери и да разчита на тях.

Чл.33. Учителите, медицинските сестри, служителите и работниците изпълняват задълженията си честно и безпристрастно.

Чл.34. Учителите, медицинските сестри, служителите и работниците изпълняват задълженията и функциите си, вменени им с длъжностната им характеристика и стриктно изпълняват актовете и заповедите на преките си ръководители.

Чл.35. Учителите, медицинските сестри, служителите и работниците изпълняват само законосъобразните нареждания на директора на детската градина.

Чл.36. Учителите, медицинските сестри, служителите и работниците споделят открито и честно с директора на детската градина проблемите, с които се сблъсква в своята работа, както и свои идеи и предложения за тяхното решаване.

Чл.37. Учителите, медицинските сестри, служителите и работниците следва да противодействат на корупционни прояви и неморални такива, които биха уронили престижа и доброто име на детската градина.

Чл.38.

1. Учителите, медицинските сестри, служителите и работниците опазват повереното им общинско имущество с грижата на добри стопани и не допускат използването му за лични цели.

                    2. Всеки един от учителите, медицинските сестри, служителите и работниците може да ползва имуществото, документите и информацията от детската градина само за осъществяване на служебните си задължения.

 

VІ. ЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ, МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ , СЛУЖИТЕЛИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ

Чл.39.

1. Учителите, медицинските сестри, служителите и работниците са длъжни да следват поведение, съобразено със законите, с общоприетите морални норми и общочовешки ценности, както и да не уронват престижа на детската градина и да пазят авторитета на институцията, която представляват.

2. Учителите, медицинските сестри, служителите и работниците изпълняват добросъвестно  трудовите си задължения при спазване на дадените от висшестоящите органи указания и инструкции.

            Чл. 40. Учителите, медицинските сестри, служителите и работниците се стремят да не предизвикват с поведението си конфликтни ситуации, а при възникването на такива се стремят да ги преустановят или разрешат като запазват спокойствие, контролират емоциите и действията си  и не допускат участие в скандали и прояви, несъвместими с добрите нрави.

Чл. 41.

1. Учителите, медицинските сестри, служителите и работниците   се стремят да декларират точно и навреме данните за определяне на данъчните си задължения и да погасяват своевременно финансовите си задължения, така че да не уронват престижа на детската градина.

2. Учителите, медицинските сестри, служителите и работниците   трябва да бъдат честни и точни по отношение на всякакви финансови въпроси, имащи отношение към професионалните им взаимоотношения.

Чл.42. Учителите, медицинските сестри, служителите и работниците   не могат да извършват дейности, забранени от закона, както и да получават приходи от забранени със закон дейности.

Чл.43.

1.Учителите, медицинските сестри, служителите и работниците  придобиват и управляват личната си собственост по начин, който не поражда никакво съмнение за възползване от служебното им положение.

                     2. От учителите, медицинските сестри, служителите и работниците се очаква да избягват сблъсък между служебните задължения и личните интереси.

Чл.44.

1. Учителите, медицинските сестри, служителите и работниците   се стремят да повишават своя професионализъм и квалификация, чрез придобиване на нови знания и умения, свързани със заеманата от тях длъжност и да се стараят да развиват собствения си потенциал, да увеличават ефективността и качеството на работата си.

                     2.Всеки един от учителите, медицинските сестри, служителите и работниците следва да извършва дейността си компетентно, добросъвестно и отговорно, като се стреми непрекъснато да усъвършенства и повишава своя професионализъм.

 

VІІ. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.45. Когато на  учителите, медицинските сестри, служителите и работниците  е възложена задача, чието изпълнение може да доведе до конфликт на интереси, те са длъжни своевременно да информират директора на детската градина.

Чл.46. Учителите, медицинските сестри, служителите и работниците  не трябва да използват своето служебно положение за осъществяване на лични или семейни интереси.

Чл.47. Учителите, медицинските сестри, служителите и работниците ,които са напуснали детската градина нямат право да използват, да злоупотребяват или да изнасят информация, която им е станала известна поради или във връзка с длъжността, която са заемали.

 

VІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.48. Всички констатирани нарушения на настоящия кодекс се разглеждат от комисията по етика.

Чл.49. Комисията по етика е съставена от представители както следва:

-директор на детската градина,

-представители на педагогическия колектив – двама,

-представител на медицинския персонал,

-представител на непедагогическия персонал.

 

ІХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.50. Настоящият етичен кодекс е разработен от директора на детската градина  и влиза в сила от 20.09. 2016 година.

Чл.51. При първоначално постъпване на работа в детската градина всеки един от учителите, медицинските сестри, служителите и работниците е длъжен срещу подпис да се запознае с  настоящия кодекс.

Чл.52. Всеки един от учителите, медицинските сестри, служителите и работниците е длъжен да декларира, че одобрява и приема да спазва заложените изисквания в този кодекс.

Чл.53. При осъществяване на действия, несъвместими с етичните норми на поведение учителите, медицинските сестри, служителите и работниците, които са ги  извършили или допуснали, следва сами да се оттеглят от работното си място.

Чл.54. При неспазване на нормите на поведение, съдържащи се в етичния кодекс , всеки един от учителите, медицинските сестри, служителите и работниците носи дисциплинарна отговорност, съгласно Кодекса на труда.

 

 

ПЛАН-ГРАФИК

 на дейността на Екипите за подкрепа на личностното развитие на деца със специални образователни потребности (допълнителна подкрепа) и деца, нуждаещи се от обща подкрепа в ДГ 50 „ Зайчето Куики“, определени със заповед № ……………./………… на Директора на ДГ № 50, за учебната 2018/2019 г.

І. Основни цели:

1. Осигуряване на подкрепа за равен достъп до качествено образование и за развитие на потенциала на всяко дете от групите за постигане на личностна, професионална и гражданска реализация в обществото.

2. Осигуряване на подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията на децата от ДГ 50 „Зайчето Куики“, в съответствие с индивидуалните потребности на всяко дете.

 

ІІ. Задачи:

1. Извършване на оценка на индивидуалните потребности за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие или обща подкрепа на децата от първа, втора, трета и четвърта група от детската градина, показали затруднения в общуване, комуникация, образователен процес и/или по инициатива на родител/представител на детето, който полага грижа за него, при:

- затруднения във физическото, познавателното, езиковото, социалното, сензорното, емоционалното, творческото развитие спрямо децата от същата възрастова група;

- наличие на рискови фактори и обстоятелства в обкръжаващата среда на децата;

- наличие на хронични заболявания при детето, които възпрепятстват обучението, научаването и участието в образователния процес;

- наличие на изявени силни страни на детето в областта на изкуствата и спорта, които се нуждаят от развитие и стимулиране;

2. Организиране на дейности за осигуряване на допълнителна и обща подкрепа за личностно развитие на децата от всички групи в детската гради чрез:

- екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти (логопед, психолог);

-индивидуална или групова работа (логопед, психолог, ресурсен учител)

- занимания по интереси;

- грижа за здравето, въз основа на информация от родителя за здравното състояние на детето и проведените медицински изследвания и консултации, съобразно с възможностите на детската градина;

- поощрение с морални награди;

- дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемно поведение;

- превенция на обучителните затруднения;

 

IIІ. Дейности и график за тяхното изпълнение

 

Срок

Тема/разглеждани въпроси

Участници

10.09– 17.09.2018. 1.Преглед и приемане на заложения План-график за работа на специалистите;

2.Разпределяне на отговорностите между специалисти и педагози;

3.Обсъждане на предстоящ план, свързан с приобщаването и включването на децата със СОП (допълнителна подкрепа) и останалите деца на обща подкрепа в различните дейности на територията на ДГ.

4.Екипни срещиВсички членове на екипите18.09.– 2.11.2018г.Събиране на родителски съгласия и провеждане на скрининг тест.Психолог18.09-19.10.2018г

Провеждане на диагностика и оценяване на образователните потребности на децата със СОП (допълнителна подкрепа) и децата на обща подкрепа, вкл. консултации с родители и учители;

Членове на екипи;

Родител/и на децата;22.10-2.11.2018г.1.Изготвяне на План за подкрепа и нужната документация за всяко дете със СОП;

2.Попълване на речева карта, статус (логопедичен, психологичен) от извършеното оценяване на децата на обща подкрепа;Членове на екипи;

Родител/и на детето;

Учителите от групата;05.11.-07.11.2018г.Представяне на Плановете за подкрепа за утвърждаване от директора.Председатели на екипи;

5.11.-16.11.1.Изготвяне на графици за работната седмица на всеки отделен специалист, съгласувани с допълнителните дейности в ДГ.

2.Утвърждаване от Директора на ДГ.

3.Преглед на наличната материална база. Подбор и подготовка на материали;Всички членове на екипите19.11.-15.02.2019гЗапочване на редовна терапевтична работа (индивидуална и групова) 1-ви учебен срок.Специалисти (логопед, психолог, ресурсен учител)   18.02.-20.02.2019г.1.Отчитане на резултатите по изпълнение на   Плановете за подкрепа на децата от ДГ(допълнителна подкрепа) и резултатите на останалите деца на обща подкрепа.

2. Екипни срещиЧленове на екипи;

Родител/и на децата;

Учители от групата;20.02.-22.02.2019г.Изготвяне на Доклад за дейността на екипа през І-ви  срок и представянето му на Директора.Председатели на екипи;

Членове на екипи;25.02.-28.02.2019г.Изготвяне на графици за работната седмица на  специалистите, съгласувани с допълнителните дейности в ДГ за 2-ри учебен срок;

Утвърждаване от Директора на ДГ.Председатели на екипи;

Членове на екипа;

Родител/и на децата;

1.03.-31.05.2019г.Започване на редовна терапевтична работа (индивидуална и групова) 2-ри учебен срок.Специалисти (логопед, психолог, ресурсен учител)03.06.-07.0.2019г.Отчитане на резултатите от изпълнението на Плановете за подкрепа на децата със СОП (допълнителна подкрепа) и останалите деца на обща подкрепа в ДГ;Членове на екипи;

Родител/и на децата;

Учителите от група10.06.-14.06.2019г.Изготвяне на Доклад за дейността на екипите за подкрепа през учебната година и представяне му на Директора;Председатели на екипи; Членове на екипи;

17.06.-28.06.Консултации с родители и насоки за лятна работаЧленове на екипи;

 

 

За всяко заседание на екипи по етапи на образование се води протокол, в който се вписват дискутираните проблеми, обсъжданията и взетите решения. Протоколите се съхраняват от Председателя на екипа и в края на учебната година се предават в архива на училището.

 

*При необходимост, съответният екип се събира на извънредно заседание за обсъждане и търсене на решение по възникнала ситуация за конкретния случай, за което се изготвя Протокол.

Изготвили :

 1. Деница Кръстева (логопед) …………………..
 2. Мария Траянова (психолог)…………………..

27.06.2018г.

Похвала

7 април, 2014

tn_ПОХВАЛА

Квалификация „Адекватно поведение при бедствия и аварии“

17 ноември, 2013

На 13 и 14.11.2013 г. в ОДЗ 50 се проведе курс по “Адекватно поведение при бедствия и аварии“. Той е организиран от Департамента с
Образователен център ,,Академика“.

IFIF

Ден на отворените врати

1 ноември, 2013

На 23 октомври 2013 г. се проведе „Ден на отворените врати“ в ОДЗ 50 „Куики“. Родители и гости на детското заведение имаха възможността да разгледат физкултурния салон,  басейна, интерактивния кабинет, музикалния салон, зала за балет и да се запознаят с ежедневната работа по групи.

Picture 359

Курс по методика на обучение БДП

28 октомври, 2012

На 15 и 16.10.2012 г. в ОДЗ 50 се проведе курс по безопасност на движение по пътищата. Той е организиран от Департамента за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св.Климент Охридски“.