„Здрави, силни, умни и велики, днес растем В

ДГ 50 "ЗАЙЧЕТО КУИКИ"

гр. София

Информация

Прием

През учебната 2022/2023 година ДГ № 50 „Зайчето  Куики“ – гр. София, р-н „Възраждане“ ще посещават 275 деца, разпределени по възраст. Обособени са и функционират 11 групи с деца:

 • 1 яслена група за деца родени 2021 г.;
 • 1 ранновъзрастова група за деца родени 2020 г.;
 • 2 първи групи – 2019 г.;
 • 2 втори групи – 2018 г.;
 • 2 ПГ за 5 годишни – 2017 г.;
 • 3 ПГ за 6 годишни. – 2016 г.
Групи

През учебната 2022/2023 година ДГ № 50 „Зайчето  Куики“ – гр. София, р-н „Възраждане“ ще посещават 275 деца, разпределени по възраст. Обособени са и функционират 11 групи с деца:

 • 1 яслена група за деца родени 2021 г.;
 • 1 ранновъзрастова група за деца родени 2020 г.;
 • 2 първи групи – 2019 г.;
 • 2 втори групи – 2018 г.;
 • 2 ПГ за 5 годишни – 2017 г.;
 • 3 ПГ за 6 годишни. – 2016 г.
Екип

Екип на ДГ № 50 включва:

 • Директор;

Педагогически персонал:

 • Главен учител;
 • Старши учители;
 • Учители;
 • Помощник възпитател

Ресурсно подпомагане

 • Психолог;
 • Логопед;
 • Ресурсен учител.

Музика

 • Музикален учител

Кабинетни медицински сестри

Кухненски персонал

 • Готвач
 • Помощник готвач
 • Работник кухня

Административен персонал

 • Домакин
 • Счетоводител
 • Финансов контрольор
Материална база

Детска градина № 50 „Зайчето Куики“ – привлекателна и желана образователна институция, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.

Детската градина разполага с: 

 • 11 просторни и оборудвани групи; 
 • Музикален салон; 
 • Физкултурен салон; 
 • Плувен басейн; 
 • Медицински кабинет 
 • Кабинети за ресурсно подпомагане (психолог, логопед, ресурсен учител); 
 • Кабинет по английски език, 
 • Кабинет за балет 
 • Ателие по керамика 
 • Вътрешна учебна пешеходна зона, подвижна площадка по БДП и външна площадка за обучение по БДП 
 • сензорна стая, стая на приказките, 
 • LEGO кабинет.
 • 11 оборудвани външни площадки.
Допълнителни образователни дейности ДОД:

В детската градина се дава възможност на децата да участват в допълнителни образователни дейности:

 • английски език;
 • балет;
 • йога;
 • керамика;
 • народни танци;
 • плуване;
 • футбол;
 • лагери; 
 • ски училище;
 • еднодневни екскурзии;
 • излети.

На децата ежегодно се осигурява ски училище и летен отдих на море.

Проекти

От 2021 г. проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“.

От 2021 г. проект BG05M2OP001-3.018-0001 “Подкрепа за приобщаващо образование“ по ОП“ Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

От 2021 г. НП „Успяваме заедно“ – Модул 2: „Иновативна детска градина“, Изграждане на “LEGO кабинет“

От 2022 г. Програма за дейността на Съвет по безопасност на движението на децата в София -Тема: „Изграждане на площадка по безопасност на движението по пътищата“

От 2022 г. Програма за развитие на физическото възпитание и спорта – Тема “Аз спортувам“

От 2022 г. Пилотен проект „Lego education референтна детска градина“

През учебната 2022/2023 година ДГ № 50 „Зайчето  Куики“ – гр. София,

р-н „Възраждане“ ще посещават 278 деца, разпределени по възраст.

Обособени са и функционират 11 групи с деца:

Основната дейност

в детската градина е играта и учителят е този, който в процеса на педагогическо взаимодействие, чрез нея развива познавателните интереси на децата, пробужда интереса им, осигурява условия да проявяват възможностите си, предоставя самостоятелност в търсенето на знания и умения, поощрява за постигнати успехи.

За децата от ДГ № 50 полагат грижи висококвалифицирани и мотивирани детски учители, отговорни и развиващи се личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство.

Адрес

гр. София
район „Възраждане“,
кв. „Зона Б-5”ул. „Осогово“ 1

Работно Време

Пон-Пет : 7:00 – 19:00
Събота-Неделя: Затворено

Телефон & Email

02 / 822 91 41
contact@dg50.bg

Предстоящи събития

Понеделник, 1 юни

Ден на детето

Петък, 18 Юли

Празничен концерт

Вторник, 1 август

Благотворителен базар

История

1981

ДГ 50 ‘Зайчето Куики“  гр. София, р-н „Възраждане“ е открита на 19.04.1981 г. Тук е малък рай за децата, които добиват самочувствие, съхраняват своята идентичност, развиват творческите си способности .

ДГ № 50 „Зайчето  Куики“ 
гр. София, р-н „Възраждане“

се посещава от 278 деца, разпределени по възраст.

Обособени са и функционират 11 групи с деца. 

Мисията на ДГ № 50 „Зайчето Куики“ е да създава, в партньорство с родителите, модерна и благоприятна среда за развитие на всяко дете, чрез иновативно, гъвкаво и личностно-ориентирано обучение и възпитание.

Децата от предучилищна възраст получават пълноценни знания, умения и компетентности;

01.

изграждат се като свободни и морални личности, способни да живеят заедно, да общуват помежду си и учат да поемат отговорности в демократично гражданско общество;

02.

развиват творческите си заложби и способности;

03.

изграждат умения и навици за здравословен начин на живот;

04.

детската градина е утвърдена като конкурентноспособен и привлекателен център за всички деца от района;

05.

утвърдена е със съвременни иновативни модели на възпитателно-образователната дейност, осигуряващи максимално развитие на детския личностен потенциал, възможности за пълноценна социална реализация и развитие на способностите в процеса на възпитание и обучение;

06.

„Учене през целия живот“, чрез непрекъснато повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.

07.

Основната дейност в детската градина е играта и учителят е този, който в процеса на педагогическо взаимодействие чрез нея трябва да развива познавателните интереси на децата, да пробужда интереса им, да осигурява условия да проявяват възможностите си, да предоставя самостоятелност в търсенето на знания и умения, да поощрява за постигнати успехи.

Новини

 

Необходими документи при постъпване

Уважаеми родители, Във връзка с началото на новата учебна 2023/2024 година Ви предоставяме информация за необходимите...

Деца

Допълнителни Образователни дейности

Персонал

Събития

години ДГ-50 "ЗАЙЧЕТО КУИКИ"

година на откриване