за нас

ДГ 50 "Зайчето Куики"
Екип
История

1981

ДГ 50 ‘Зайчето Куики“  гр. София, р-н „Възраждане“ е открита на 19.04.1981 г. Тук е малък рай за децата, които добиват самочувствие, съхраняват своята идентичност, развиват творческите си способности .

Осигуряваме среда на нашите деца  да растат и да учат

Визия

Ние се стремим

да поставим основите за учене през целия живот, като осигурим физическото, познавателното, езиковото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, вземайки предвид значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие.