Проекти
Контакти

Национална стратегия

ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА СХЕМА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ,
МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩАТА И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО КРАЯ НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПРОЕКТИ

От 2021 г. проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“.

От 2021 г. проект BG05M2OP001-3.018-0001 “Подкрепа за приобщаващо образование“ по ОП“ Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

От 2021 г. НП „Успяваме заедно“ – Модул 2: „Иновативна детска градина“, Изграждане на “LEGO кабинет“

От 2022 г. Програма за дейността на Съвет по безопасност на движението на децата в София -Тема: „Изграждане на площадка по безопасност на движението по пътищата“

От 2022 г. Програма за развитие на физическото възпитание и спорта – Тема “Аз спортувам“

От 2022 г. Пилотен проект „Lego education референтна детска градина“

„Календар на здравето“