дг 50 "зайчето куики" софия

Планов прием на новоприети деца
КонтактиГрупи
нашата

Основна дейност в детската градина

е играта и учителят е този, който в процеса на педагогическо взаимодействие, чрез нея развива познавателните интереси на децата, пробужда интереса им, осигурява условия да проявяват възможностите си, предоставя самостоятелност в търсенето на знания и умения, поощрява за постигнати успехи.

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор е регламентирано следното:

Новоприети деца се приемат в детската градина след представяне на следните документи

съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата

 • здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

   

 • еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

   

 • изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

   

 • данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

   

 • медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

 • Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

  При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

  • При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии;
  • При отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.)

  Екипа на ДГ № 50 включва:

  • директор;
  • главен учител;
  • учител по музика;
  • 14 старши учители;
  • 5 учители;
  • психолог;
  • логопед;
  • ресурсен учител.

  В детската градина се дава възможност на децата да участват в допълнителни образователни дейности ДОД:

  • английски език;
  • балет;
  • йога;
  • керамика;
  • народни танци;
  • плуване;
  • футбол;
  • лагери;
  • ски училище;
  • еднодневни екскурзии; 
  • излети.

  На децата ежегодно се осигурява ски училище и летен отдих на море.